top of page
HISTORY

 

ผู้ก่อตั้ง  - อาจารย์วีรศักดิ์ วงษ์สมบัติ และ คุณธนิดา ขุนนา

....ทำไมภาคใต้ถึงปลูกผักไม่ได้....

....เริ่มรักตัวเองเพราะป่วย....

 

2548      - ที่ดิน 50 ไร่ โรงเรือน 3 โรงเรือน

              - ปรับปรุงดินเหนียวที่นาเก่า

              - ขุดคลอง บ่อพักน้ำ ปลูกไม้ยืนต้นเป็นกำแพง   

แต่ดินเลวเกินจะเยียวยา

2550      - "ยกแคร่" ปลูกผักรูปแบบใหม่

              - ทดลองโรงเรือน รูปแบบต่างๆ 50 โรงเรือน
              - โรงตัดแต่งผัก
              - ขยายตลาดจำหน่ายผัก
2552       - ปุ๋ยมีปัญหา สร้างโรงปุ๋ย หมักดินเอง

              - ปลูกผักผล 

 

2553       - GAP ดีเด่น เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

              - OTOP 5 ดาว

2554      - ที่ดิน 100 ไร่ โรงเรือน 80 โรงเรือน

              - ปุ๋ยหมักปลา ปุ๋ยหมักนม

              - ปลูกข้าวปลอดสาร

              - เลี้ยงปลากินพืช

              - ขยายตลาดส่งตามบ้าน

2557       - ขยายธุรกิจ ร้านอาหาร รีสอร์ทสุขภาพ

              - ที่ดิน 170 ไร่ โรงเรือน 100 โรงเรือน
              - ขยายโรงปุ๋ย
2558       - ปลูกไม้ผลเพิ่ม พืชผักสวนครัว

              - เลี้ยงเป็ด good welfare

2559       - เปิดอบรมปลูกผักคุณภาพสูงสไตล์                        คลีนฟาร์มMISSION

 

sustainable, highly ethical, and non-capitalist

(พอเพียง, มีจริยธรรม, และไม่เอาเปรียบผู้บริโภค)

แรงบันดาลใจของพวกเราทุกคนในคลีนฟาร์มคือการผลิตผักให้รสชาดดีจนทำให้คนที่ไม่ชอบรับประทานผักหันมาชอบรับประทานผักได้

VISION

 

แหล่งเรียนรู้ครบวงจร

ธนาคารเมล็ดพันธุ์ ห้อง LAB คัดเลือกเมล็ดพันธุ์

ผู้ตรวจสอบรับรองคุณภาพที่ได้มาตรฐาน

bottom of page